ייצוג תושבי חוץ

משרדנו מתמחה בייצוג מוכרי דירות ו/או נכסים תושבי חוץ. 

כיום מכירת דירה ע"י תושב חוץ אינה פטורה ממס שבח, אלא אם כן מוכיח אותו תושב החוץ למנהל מס שבח כי (א) אין בבעלותו דירה במדינת התשובות, וכן (ב) הדירה הנמכרת עומדת בתנאי הפטור הקבועים בחוקמיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן – "החוק").

בבואו להוכיח למנהל מס שבח כי אין בבעלותו דירה במדינת התשובות יכול אותו תושב חוץ להנפיק אישור משלטונות המס במדינת התושבות כי אין בבעלותו דירה. ברם, ישנן מדינות שרשויות המס שלה אינן מנפיקות אישור שלטונות מס, כדוגמת ארה"ב, קנדה וצרפת. 

במקרה זה יחול נוהל זה  (להלן :"האישור החלופי")

על  המוכר להוכיח על סמך ראיות אובייקטיביות כי אכן אין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות שלו ולשכנע בכך את המנהל. 

         א.         בשלב ראשון, על המוכר -תושב החוץ- להראות היכן הוא מקום מגוריו במדינת תושבותו ומה טיב זכויותיו בדירה זו. עליו להמציא חוזה שכירות או הסכם אחר המעיד על זכותו באותה דירה וכן אישור מוניציפאלי בדומה לארנונה בישראל כי המוכר משלם מיסים בחו"ל "כמחזיק" בדירה  ולא כבעלים שלה, ככל שניתן להמציא אישור כזה.

 

         ב.         אישור מרשות המיסים של מדינת התושבות של המוכר לפיו המוכר לא דיווח על הכנסה מדמי שכירות בגין דירת מגורים או נכס מקרקעין אחר שברשותו. לחילופין, המצאת דוחות המס של המוכר לתקופה הרלוונטית (במידה ויש למוכר הכנסות מדמי שכירות שלא נובעים מדירת מגורים, יוכל להמציא, בנוסף, תצהיר ערוך לפי פקודת הראיות לפיו לא מדובר על הכנסות משכירות של דירה אלא של נכס אחר).

 

          ג.          כתמיכה לאישורים הנ"ל, יש להמציא תצהיר ערוך לפי פקודת הראיות ובו הצהרת המוכר כי אין לו זכויות בדירת מגורים נוספת במדינת התושבות שלו.

 

מעבר לטיפול בסוגיית המס המורכבת, משרדנו מעניק שירות כולל אשר בודק משפטית את הממכר טרם מכירתו, לרבות ברשויות המקומיות ובמשרדי מס שבח, ומלווה את המוכר לאורך כל שלבי המכירה, עד מסירת החזקה ו/או קבלתה והסדרת הרישום בפנקסים הרלוונטיים.